ముఖ్యమంత్రి అయిన 19 ఏళ్ల అమ్మాయి

0

మీకు అర్జున్ జెంటిల్ మెన్ సినిమా గుర్తుందా. అందులో అర్జున్ ఒక్క రోజు ముఖ్య మంత్రి గా ఉండి ఎన్నో పనులు చేస్తాడు. ఒక్క రోజు పరిపాలనకే బెస్ట్ ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకుంటాడు. ఇలాంటి సంఘటనలు […]